Reykjavik - Gretar Skulason
Children at play

Children at play

In Kopavogur

KopavogurKópavogurIcelandSculptureArt